Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

NL VERSIE

Privacy Statement
09.07.2019

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website www.pira-ovens.eu en www.pira-fours.eu en de daarop ontsloten dienstverlening van Cnudde NV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09.07.2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als Cnudde NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, tel.: +32(0)56 35 84 15

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Cnudde NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verwerken van uw vraag op onze invulformulieren

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Indien nodig voor facturatie, bedrijfsnaam en btw nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Levering van uw bestelde goederen

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij men dit ons wettelijk opgelegd.

Bewaartermijn

Cnudde NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen binnen Cnudde NV die kennis hebben van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan ook naar ons diensthoofd op privacy@cnudde.com. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Microsoft Dynamics. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en alle nodige details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en dergelijke. Cnudde NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies

Onze webshop deelt cookies uit bij uw bezoek aan onze site. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij alles beter en klantvriendelijker kunnen maken. Als je onze site met alle functionaliteiten wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert. Onze cookies zijn enkel functionele cookies en bewaren geen persoonlijke gegevens. U kunt steeds de cookies uitschakelen of verwijderen a.d.v. volgende handleidingen, naargelang gebruikte browser:

 

Tevens gebruiken wij analyserende cookies met behulp van Google Analytics. Ook hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Deze geven ons enkel technische gegevens van uw bezoek. Deze informatie gebruiken wij om onze webshop iedere dag opnieuw beter te maken. Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden (Privacy Statement).

Onze cookies worden niet gebruikt voor commerciële- en marketingdoeleinden en worden maximaal 1 jaar bewaard.

Wijziging Privacy Statement

Cnudde NV kan zijn privacy statement te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen.

 

PRIVACY STATEMENT

ENG VERSIE

Privacy Statement
09.07.2019

This privacy statement applies to the use of the website www.pira-ovens.eu and www.pira-fours.eu and the services provided by Cnudde NV thereon. The effective date for the validity of these terms and conditions is 09.07.2019, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this information is used for and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide to us.

As Cnudde NV we are responsible for the processing of your personal data. If after reading our privacy statement, or in a general sense, you have questions about this or want to contact us, this can be done via the details below:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, Tel .: +32 (0) 56 35 84 15

 

Why do we process personal data?

Your personal data is processed by Cnudde NV for the following purposes and legal grounds:

Processing your question on our input forms

For the above objectives, we may request the following personal data from you:

Personal identity data: name, first name, address, telephone number, email
If necessary for invoicing, company name and VAT number.

We use the collected data only for the purposes for which we obtained the data.

Distribution to third parties

We may provide the information that you provide to us to third parties if this is necessary for the implementation of the purposes described above.

For example, we use a third party for:

Delivery of your ordered goods

We naturally make the necessary arrangements with these parties (processors) to guarantee the security of your personal data. Furthermore, we will not pass on the information you provide to third parties, unless this is imposed on us by law.

Retention period

Cnudde NV does not store your personal data for longer than necessary for the purpose for which it was provided or is required by law. Your data will be kept up to 3 years after last use.

Data security

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example we have taken the following measures:

All persons within Cnudde NV who have knowledge of your data are bound by confidentiality
We use a username and password policy for all our systems
We make backups of the personal data to be able to restore it in the event of physical or technical incidents
We regularly test and evaluate our measures
Our employees have been informed about the importance of protecting personal data

Your rights regarding your data

You have the right to inspect and correct or delete the personal data that we have received from you.

At the top of this privacy statement is how you can contact us

You can also object to the processing of your personal data (or part of it) by us or by one of our processors. This is also possible at our head of department at privacy@cnudde.com. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or by order of you directly to another party. We can ask you to identify yourself before we can respond to the aforementioned requests.

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, we ask you to contact us directly about this. You always have the right to make a complaint to the Privacy Commission, this is the supervisory authority in the field of privacy protection.

Invoicing and accounting

We use the services of Microsoft Dynamics to keep track of our administration and accounting. We share your name, address, city details and all necessary details regarding your order. This data is used for administering sales invoices and the like. Cnudde NV has taken the necessary technical and organizational measures to protect your data against loss and unauthorized use. We do not use your personal data for purposes other than those described above.

Cookies

Our webshop hands out cookies when you visit our site. Thanks to cookies you do not always have to enter or download the same information when you return to us. Moreover, they help us understand how you use our site and how we can make everything better and more customer-friendly. If you want to use our site with all functionalities, then it is necessary

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

VERSION FR

Déclaration de confidentialité

09.07.2019

Cette déclaration de confidentialité s’applique à l’utilisation du site Web www.pira-ovens.eu et www.pira-fours.eu et des services fournis par Cnudde NV sur ce site. La date d’entrée en vigueur de la validité des présentes conditions générales est le 09.07.2019. Une fois la nouvelle version publiée, la validité de toutes les versions précédentes expire. Cette politique de confidentialité décrit les informations que nous recueillons à votre sujet, pour quelles raisons, avec qui et dans quelles conditions ces informations peuvent-elles être partagées avec des tiers. Nous vous expliquons également comment nous stockons vos données et comment nous protégeons vos données contre toute utilisation abusive, ainsi que vos droits sur les données personnelles que vous nous avez fournies.

En tant que Cnudde NV, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité ou d’une manière générale, vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les informations ci-dessous:

Cnudde NV, Pontstraat 4, B-8791 Beveren-Leie, info@cnudde.com, téléphone: +32 (0) 56 35 84 15

 

Pourquoi traitons-nous des données personnelles?

Cnudde NV traite vos données personnelles aux fins suivantes:

 • Traitement de votre question sur nos formulaires de saisie

Pour les objectifs ci-dessus, nous pouvons vous demander les données personnelles suivantes:

 • Données d’identité personnelles: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email
 • Si nécessaire pour la facturation, nom de la société et numéro de TVA

Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous avons obtenu les données.

Distribution à des tiers

Nous pouvons fournir les informations que vous nous avez fournies à des tiers si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.

Par exemple, nous utilisons un tiers pour:

 • Livraison de vos marchandises commandées

Nous prenons naturellement les dispositions nécessaires avec ces parties (processeurs) pour garantir la sécurité de vos données personnelles. De plus, nous ne transmettrons pas les informations que vous fournissez à des tiers, sauf si cela nous est imposé par la loi.

Période de rétention

Cnudde NV ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la loi. Vos données seront conservées jusqu’à 3 ans après la dernière utilisation.

La sécurité des données

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre un traitement illégal. Nous avons par exemple pris les mesures suivantes:

 • Toutes les personnes de Cnudde NV qui ont connaissance de vos données sont soumises à la confidentialité.
 • Nous utilisons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe pour tous nos systèmes.
 • Nous faisons des sauvegardes des données personnelles afin de pouvoir les restaurer en cas d’incidents physiques ou techniques.
 • Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures
 • Nos employés ont été informés de l’importance de la protection des données personnelles

Vos droits concernant vos données

Vous avez le droit d’inspecter et de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous avons reçues de votre part.

En haut de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez comment nous pouvons nous contacter.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou une partie de celles-ci) par nous-mêmes ou par l’un de nos processeurs. Ceci est également possible à notre chef de département à privacy@cnudde.com. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous avez fournies par nous ou directement à une autre partie, par ordre de vous. Nous pouvons vous demander de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmentionnées.

Les plaintes

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de nous contacter directement à ce sujet. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée, qui est l’autorité de surveillance dans le domaine de la protection de la vie privée.

Facturation et comptabilité

Nous utilisons les services de Microsoft Dynamics pour assurer le suivi de nos tâches administratives et comptables. Nous partageons votre nom, votre adresse, les détails de votre ville et tous les détails nécessaires concernant votre commande. Ces données sont utilisées pour gérer les factures de vente et autres. Cnudde NV a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger vos données contre la perte et l’utilisation non autorisée. Nous n’utilisons pas vos données personnelles à des fins autres que celles décrites ci-dessus.

Les cookies

Notre boutique en ligne distribue des cookies lorsque vous visitez notre site. Grâce aux cookies, vous ne devez pas toujours entrer ou télécharger les mêmes informations lorsque vous nous revenez. De plus, ils nous aident à comprendre comment vous utilisez notre site et comment nous pouvons améliorer les choses et les rendre plus conviviales. Si vous souhaitez utiliser notre site avec toutes les fonctionnalités, vous devez utiliser notre cookie.